Photojournalism by Vada Snider | 17/5 Thresher Awards