Photojournalism by Vada Snider | 18/5 Thresher Awards